ANBI

Stichting Ut Terwörmke is bij de belastingdienst bezig om gerangschikt te worden als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en geregistreerd onder nummer ..

Als ANBI publiceert zij de navolgende gegevens:

Stichting Ut Terwörmke: is opgericht als Stichting Ut Terwörmke op tweeëntwintig april tweeduizend vierentwintig en ingeschreven onder nummer 93659679 (RSIN 866484103) in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg.

Voor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen (Volgt bij eerste publicatie)

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Kasteel Schaloenstraat 54
6222 TP Maastricht

Postadres:
Kasteel Walburglaan 60
6222 SX Maastricht

T: +31 6 45316667
E: info@ut-terwormke.nl
W: ut-terwormke.nl

BTW: Stichting Ut Terwörmke is vrijgesteld van BTW

Doelstelling volgens de statuten: De Stichting heeft ten doel:

  1. Het verminderen van eenzaamheid onder ouderen en gehandicapten en het bevorderen van hun welzijn door middel van sociale contacten , het verstrekken van praktische ondersteuning, alsmede het organiseren van recreatieve en educatieve activiteiten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting;
  2. De stichting beoogt het algemeen nut;
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Statuten

De statuten van Stichting Ut Terwörmke zijn hier te raadplegen.

Missie, doelstellingen en strategie 

Stichting Ut Terwörmke heeft als missie het verminderen van eenzaamheid van onze doelgroep de ouderen en gehandicapten, en daarnaast het bevorderen van hun welzijn door middel van sociale contacten en praktische ondersteuning. De Stichting realiseert haar missie door o.a. het bieden van sociale contacten en vriendschappen, het organiseren van recreatieve en educatieve activiteiten aan onze doelgroep, maar ook bewustwording creëren over eenzaamheid onder onze doelgroep en hoe dit te voorkomen en op den duur het versterken van praktische ondersteuning.

Activiteiten

De activiteiten bestrijken een breed terrein op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied.

Het actuele beleidsplan

Het beleid van de Stichting Ut Terwörmke is vastgelegd in het Beleidsplan, dat jaarlijks wordt bijgesteld en zal dan worden gepubliceerd.

Winstoogmerk

Stichting Ut Terwörmke heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Voor zover de stichting winst maakt, bijvoorbeeld op activiteiten, komen deze revenuen ten goede aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals artikel 12, lid 2 van de statuten aangeeft, zal bij een eventuele liquidatie het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Werkzaamheden 

De werkzaamheden en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht zijn geformuleerd in het beleidsplan. Hiermee draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Werving van gelden

De stichting zal haar gelden werven uit giften, sponseringen, donaties en subsidies.

Bestedingsbeleid

De Stichting besteedt het rendement op haar vermogen, conform haar doelstelling, op grond van de door de stichting geformuleerde en op haar website gepubliceerde criteria, aan door haar geselecteerde projecten. Een overzicht is opgenomen in het jaarverslag. Met ingang van 1 januari 2014 is een actueel overzicht van gehonoreerde projecten en bestedingen te raadplegen op de website.

Beschikking over het vermogen 

Op grond van de statuten en in het bijzonder artikel 18, van het fonds en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen het fonds. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van het fonds als ware het eigen vermogen.

Bestuursmodel, samenstelling en de namen van de bestuursleden

Stichting Ut Terwörmke is per 22 april 2024 opgericht als een AB/DB model.

Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur:

  • Dhr. J.M.J. Haegmans, voorzitter
  • Dhr. L.A.M. Aarts, Penningmeester
  • Dhr. J.T.M. Pas, Secretaris

Adviseur:

  • Dhr. G. Frissen, Vrijwilligers Coördinator

Beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid van de Stichting is dat de bestuurders onkosten vergoed krijgen, maar niet worden vergoed voor hun werkzaamheden, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van het fonds 

Elk jaar brengt Stichting Ut Terwörmke een jaarverslag uit, waarin vooral aandacht wordt besteed aan de activiteiten die werden georganiseerd. 

Jaarrekening

De jaarrekening wordt gepubliceerd na het eerste boekjaar.