Privacy verklaring

Stichting Ut-Terwörmke Privacy verklaring

Dit is het Privacy verklaring van Stichting Ut-Terwörmke.

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting Ut-Terwörmke uw persoonsgegevens.

Stichting Ut-Terwörmke acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Ut-Terwörmke veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Stichting Ut-Terwörmke een Privacy Verklaring?

We hebben in dit Privacy verklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy verklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer een e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Stichting Ut-Terwörmke bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Stichting Ut-Terwörmke worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy verklaring van toepassing?

Dit Privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Ut-Terwörmke van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Stichting Ut-Terwörmke persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Stichting Ut-Terwörmke bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Stichting Ut-Terwörmke. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Stichting Ut-Terwörmke.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy verklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Stichting Ut-Terwörmke omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting Ut-Terwörmke, gevestigd aan de Kasteel Walburglaan 60, 6222 SX Maastricht. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Stichting Ut-Terwörmke uw persoonsgegevens?

Stichting Ut-Terwörmke mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Stichting Ut-Terwörmke, waarbij uw belang niet prevaleert.

Stichting Ut-Terwörmke verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever gemeente Heemstede op het gebied van:
  ▪ Welzijn,
  ▪ Individuele dienstverlening
  ▪ Maatschappelijke Dienstverlening
 • de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever gemeente Bloemendaal op het gebied van:
  ▪ Maatschappelijke Dienstverlening
 • de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Ut-Terwörmke omtrent het uw deelneming aan een activiteit, workshop of een cursus.
 • de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Ut-Terwörmke omtrent het gebruik maken van een dienst van Stichting Ut-Terwörmke.
 • de uitvoering van een overeenkomst tussen u (als vrijwilliger) en Stichting Ut-Terwörmke omtrent uw inzet als vrijwilliger.
 • de uitvoering van een wettelijke verplichting, denk daarbij aan de uitvoering van de jeugdwet, de
  participatiewet, de wet maatschappelijke ondersteuning, de wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de leerplichtwet.
 • Wanneer bovenstaande punten niet van toepassing zijn, zal een medewerker van Stichting Ut-Terwörmke vragen om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • In bijzondere gevallen kan besloten worden om zonder voorafgaande toestemming persoonsgegevens te verwerken (waaronder ook het verstrekken van gegevens wordt verstaan):
 • In het geval er sprake is van een zeer ernstige situatie of dringende noodzaak;
 • Als vitale belangen van de betrokkene (of anderen) in gevaar zijn (bijvoorbeeld indien dringende zorg noodzakelijk is of bij huiselijk geweld);
 • Als er sprake is van noodzaak, maar pogingen om toestemming te krijgen niet geslaagd zijn.

Hoe gaat Stichting Ut-Terwörmke met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Stichting Ut-Terwörmke een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: Bezuidenhoutseweg 30,2594 AV Den Haag, 0900-200120.

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Stichting Ut-Terwörmke passende technische en organisatorische maatregelen. Dit doen wij door de plekken waar uw gegevens staan opgeslagen te beveiligen door middel van wachtwoorden, het scheiden van netwerken. We zorgen ervoor dat onze software up-to-date- is, zoals virusscanners, browsers en operating systems (OS). Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Stichting Ut-Terwörmke niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun
werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw Persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Stichting Ut-Terwörmke is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Stichting Ut-Terwörmke zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Stichting Ut-Terwörmke bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw
toestemming hebt gegeven.

Stichting Ut-Terwörmke kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Stichting Ut-Terwörmke haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Stichting Ut-Terwörmke zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt
getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Stichting Ut-Terwörmke

Veel contacten tussen u en Stichting Ut-Terwörmke verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Sociaal media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via info@ut-terwormke.nl contact met Stichting Ut-Terwörmke. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Stichting Ut-Terwörmke. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Stichting Ut-Terwörmke worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Stichting Ut-Terwörmke

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Stichting Ut-Terwörmke

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Stichting Ut-Terwörmke houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Stichting Ut-Terwörmke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Stichting Ut-Terwörmke klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Stichting Ut-Terwörmke persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Stichting Ut-Terwörmke verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Stichting Ut-Terwörmke en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Ut-Terwörmke onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Ut-Terwörmke kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden ten behoeve van het optimaliseren van de website. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Over dit privacy verklaring

Stichting Ut-Terwörmke kan dit Privacy verklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 4 maart 2024.
De meest recente versie vindt u altijd op ut-terwormke.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy verklaring?
Neem dan gerust contact met ons op via de mail:
Info@ut-terwormke.nl, ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming, of via de post:

Stichting Ut-Terwörmke
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Kasteel Walburglaan 60
6222 SX MAASTRICHT

Maastricht, Maart 2024

Privacy verklaring Stichting Ut-Terwörmke
Uitgave 2024-2